CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Ngày đăng Apr, 29 2020

Ngày 28/04 vừa qua, tại trụ sở công ty số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, công ty Cổ phần Dược Khoa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 28/04 vừa qua, tại trụ sở công ty số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, công ty Cổ phần Dược Khoa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
* Tại Đại hội lần này, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua các nội dung:
+ Báo cáo hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020
+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và định hướng năm 2020
+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cổ phần Dược Khoa
+ Thông qua quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
+ Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020
+ Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020
+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021
+ Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ công ty

1800 59 99 77