CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Ngày đăng Apr, 25 2017

Ngày 21/4 vừa qua, tại trụ sở công ty số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, công ty Cổ phần Dược Khoa đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016”. Trong năm qua, công ty đã chủ trương cổ phần hóa, tăng lương để đảm bảo đời sống cho cán bộ, công nhân viên, mở rộng sản xuất và bắt đầu xây dựng nhà máy để đi vào hoạt động sản xuất ổn định.

Tại Đại hội lần này, ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2017, đặt ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm tới.

Đại hội cũng đã thông qua việc nâng mức đầu tư xây dựng nhà máy, đồng thời phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ để đảm bảo nguồn vốn xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Quế Võ II – Bắc Ninh.

Cũng tại Đại hội lần này, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung ông Bạch Đức Huyến và bà Nguyễn Thị Bích Thùy vào HĐQT và bầu bà Trương Thanh Nhàn thay thế vào BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

   THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Bà Nguyễn Thị Bích Thùy thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, , Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Chủ tọa điều hành Đại hội, lấy biểu quyết thông qua các nội dung trong cuộc họp

 

Các cổ đông điền phiếu bầu cử

Cổ đông tham gia bỏ phiếu.

PGS.TS Trần Văn Ơn, Giám đốc Dự án tặng hoa chúc mừng thành viên mới của HĐQT

Hội đồng Quản trị chúc mừng hai thành viên mới

Ban kiểm soát chúc mừng thành viên mới

1800 59 99 77