CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020
Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày đăng: 25/10/2019
Ngày 24/10/2019 HĐQT họp thông qua đơn xin thôi việc, thôi giữ chức vụ đối với Ông Bạch Đức Huyến. Thông qua quyết định bổ nhiệm Bà Trương Thanh Nhàn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Toàn văn biên bản họp, nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau: Quyết định Của HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Trương Thanh Nhàn giữ chức vụ kế toán trưởng…
Thông báo kết quả họp HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc công ty

Ngày đăng: 01/08/2019
Thông báo về kết quả họp HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc của công ty cổ phần Dược Khoa năm 2019
Thông báo mất Sổ cổ đông cá nhân

Ngày đăng: 10/07/2019
Công ty cổ phần Dược Khoa thông báo về việc mất sổ cổ đông cá nhân của Ông Đặng Văn Thuật và Bà Lê Thị Hậu, với nội dung chi tiết như sau
Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Ngày đăng: 25/04/2019
Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông của công ty Cổ Phần Dược Khoa năm 2019
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày đăng: 05/05/2019
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; - Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng…
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày đăng: 16/04/2019
Chương trình họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019