CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hotline: 0936.668.010 - 0936.668.020
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày đăng: 05/05/2019
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; - Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng…
Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ngày đăng: 16/04/2019
Chương trình họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần Dược Khoa

Ngày đăng: 16/04/2019
Nội dung họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày đăng: 20/03/2019
Thông báo số 03/2019-DK/HĐQT ngày 20/03/2019 của Hội đồng quản trị Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Phát hành sổ cổ phần

Ngày đăng: 22/05/2018
Thông báo về việc phát hành sổ cổ phần cho cổ đông