CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA

Số 9 Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày đăng Apr, 29 2022

Ngày 29/4/2022 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Khoa HĐQT Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Đại hội đã thảo luận và thông qua những vấn đề quan trọng:

Tham dự tại Đại hội, có Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông/đại diện cổ đông hợp pháp theo quy định. Ngay từ sáng, các cổ đông/đại diện cổ đông đã đến kiểm tra tư cách, nhận tài liệu và tham khảo tài liệu họp:

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì Đại hội, trong buổi làm việc, Đại hội đã thảo luận các văn kiện quan trọng của Công ty đưa ra các báo cáo hoạt động trong năm 2021, đánh giá khách quan, lắng nghe ý kiến của Cổ đông để thấy được những điểm mạnh và những điểm cần cải thiện trong tương lai. 

Bà Lương Hoài Phương, thay mặt Ban kiểm soát Công ty, trình Đại hội Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022 và đưa ra một số kiến nghị cho Ban quản trị Công ty trong năm 2022:

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch HĐQT chủ tọa cuộc họp, đã xin ý kiến các cổ đông tham dự đại hội về từng văn kiện quan trọng trình trước Đại hội, Đại hội đã nghe, thảo luận và thông qua các tờ trình, báo cáo:

Kết thúc Cuộc họp, Ban Thư ký đã đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết và xin ý kiến thông qua tại Đại hội, Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp, quý cổ đông xem tại Đây:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1800 59 99 77